http://karelia-zs.ru/o_zakonodatelnom_sobranii/struktura_zakonodatelnogo_sobraniya/

Структура Законодательного Собрания

Структура Законодательного Собрания Республики Карелия утверждена постановлением ЗаконодательногоСобрания Республики Карелия от 20 апреля 2017 года № 264-VI ЗС

.